پروژه های اعلام و اطفا حریق انجام شده توسط شرکت کهربا

  • اعلام حریق سازمان نظام مهندسی قزوین
  • بیمارستان تامین اجتماعی شهر تاکستان
  • آزمایشگاه تراز آب قزوین
  • ساختمان شورای نگهبان شهر بوئین زهرا
  • بیش از 10 مدرسه نوسازی مدارس
  • اعلام حریق شرکت دنون سحر