کنترل سیستم های حفاظتی

و امنیتی ( Security & Safety )

از دیگر ویژگی های خانه هوشمند ، سیستم حفاظتی آن می باشد . یعنی اگر شما سیستم را در وضعیت دزدگیر قرار دهید و از خانه خارج شوید، در صورت باز شدن درها و پنجره ها یا در صورت تشخیص حرکت در محیط به عنوان دزدگیر عمل کرده و ضمن فعال کردن آژیر میتواند از طریق SMS موضوع را به شما گزارش نماید.