آبیاری فضای سبز (IRRIGATION):

هنگام مسافرت دیگر نیازی نیست آبیاری گیاهان را به همسایه بسپارید. با برنامه ریزی سيستم برای آبیاری گیاهان میتوانید هم در زمان و هم در آب صرفه جویی کنید. کنترل شیرهای برقی آب، فواره ها، آبشار، آبنما و موارد مشابه همگی توسط این سیستم امکان پذیر است.