آشکارساز های ویژه

محصولات این گروه شامل طیفی از محصولات اعلام حریق خاص با قابلیت های ویژه از جمله درجه حفاظت پیرامونی بالا مانند IP65 و همچنین قابلیت کاربرد در محیط های انفجاری طبق گواهینامه های EExd و EExi می باشند