پمپ اطفای حریق

شاید پمپ های آتش نشانی بحرانی ترین بخش تجهیزات آتش نشانی نصب شده در یک مجموعه باشند. پمپ های آتش نشانی انواع و اندازه های مختلفی دارند. در مواردی که فشار تغذیه آب عمومی برای فعال کردن اسپرینکلرها خیلی کم بوده و یا انشعاب آب عمومی تامین نشود، استفاده از پمپ های آتش نشانی ضروری است. محصولات کمپانی های Fire Drive و Peerless در این زمینه توسط ما پیشنهاد و ارایه می گردند.