دتکتور دود یونیزاسیون

حسگرهای دود یونیزاسیون با استفاده از مواد رادیواکتیو وجود دود در محیط را کشف می کند. این حسگرها از سری دتکتورهای بدون سیم بوده و قابلیت عملکرد بصورت مستقل و یا در شبکه ای از دتکتورهای بدون سیم دیگر را دارند.