دتکتور دود اپتیکال

حسگرهای دود نوری با استفاده از سایه ایجاد شده توسط مولکول های دود موجود در هوا و تشخیص اختلاف شدت نور ایجاد شده وجود دود در محل را تشخیص می دهند.