دتکتور گازهای خطرناک

دتکتور گازهای خطرناک یک حسگر چند منظوره جهت تشخیص گاز خطرناک مونواکسیدکربن و گاز های قابل انفجار پروپان و گاز شهری (متان) می باشد. این حسگرها مجهز به سنسور ترکیبی، دقیقترین حسگر مونواکسیدکربن می باشند.