بیم دتکتور

به منظور ایجاد پوشش اماکن با سقف های بلند و یا مساحت زیاد به خصوص در کاربری های سوله ها و سالن­های وسیع که دنکتورهای نقطه ای به دلیل ارتفاع زیاد سقف، در دسترس نبودن و حتی آلودگی محیطی قادر به تشخیص دقیق دود نمی­باشد، می توان از بیم دتکتور استفاده کرد.